Z przeszłości w przyszłość – KRYBAR w moich oczach

Regulamin konkursu fotograficznego
„Z przeszłości w przyszłość – KRYBAR w moich oczach”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 41 w Warszawie, ul. Drewniana 8

Cele konkursu:

 • zachęcenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 41 do poznania postaci i historii Patrona Gimnazjum nr 40 – Żołnierzy Armii Grupy Bojowej „KRYBAR”,
 • inspirowanie do twórczej pracy z aparatem fotograficznym,
 • rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,
 • kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata.Warunki uczestnictwa:
 • uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) mogą być wyłącznie uczniowie klas 0 – 6 Szkoły Podstawowej nr 41 w Warszawie, którzy wykonają zdjęcia ukazujące miejsca związane z Grupą Bojową KRYBAR (np. Powiśle, Muzeum Powstania Warszawskiego, Powązki) oraz spełnią wymogi niniejszego regulaminu,
 • prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach wiekowych (kl. 0 – 3 oraz kl. 4 – 6),
 • przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia że:
  a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
  b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych – uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie
  z regulaminem konkursu,
 • uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 3 prac w formacie JPEG (zapis cyfrowy),
 • każda fotografia powinna zawierać w tytule pliku (nazwie) następujące dane:
  imię i nazwisko autora, klasę, tytuł fotografii, miejsce wykonania np. Jan_Kowalski_3a_Wspomnienia_Pomnik_przy_ul.Tamka,
 • prace konkursowe należy przesłać na adres mailowy: konkurs.foto graficzny.zs69@interia.pl
  do dnia 30.09.2017 roku.Technika i format prac :
 • rozmiar zdjęć – min. 2560 x 1920 pixeli,
 • rozdzielczość min. 300 DPI,
 • format pliku JPG,
 • zdjęcia mogą być poddane lekkiemu retuszowi komputerowemu,Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród :
 • Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej na terenie Zespołu Szkół nr 69 w Warszawie oraz na stronie internetowej organizatora.
  Organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej nr 41 w Warszawie z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
 • Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zastrzega sobie prawo
  do przyznania wyróżnień.
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na terenie szkoły.
  O dokładnym terminie organizatorzy powiadomią laureatów.
  Postanowienia końcowe :
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Koordynatorzy konkursu
Ewa Leszek
Aleksandra Jagiełłowicz

Pamiętaj!
Fotografując ludzi musisz mieć zgodę na wykonanie
zdjęcia oraz na publikację ich wizerunku!