Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar

1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2020 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:
· posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
· złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1
· przestrzeganie regulaminu FPE oraz procedur obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2)
4. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) za wyjątkiem:
· pierwszego i trzeciego tygodnia ferii letnich, który będzie trwał 4 dni tj. od 30 czerwca do 3 lipca 2020 r i 14 lipca do 17 lipca 2020 r.
· ostatniego tygodnia ferii letnich, który może trwać 6 dni, tj. od 24 do 31 sierpnia.
5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 16:45.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.
7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.
8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.
10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.
11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2020 r., po spełnieniu następujących warunków:
· do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia nieobecności  posiłki: tel. 502-856-258, mail szwajcarka@szwajcarka.net, nieobecności (opieka) mail  latowmiescie@sp41drewniana.edu.pl (lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
· do 7 września 2020 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 według wzoru- udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.
Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.
12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.
13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:
· opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek dochodów bieżących placówki (szkoły) nr 78 1030 1508 0000 0005 5093 4027 
· posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek firmy SZWAJCARKA Marcin Sikorski nr 51 1940 1076 3017 2447 0000 0000
14. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.
15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę i rękawiczki jedno lub wielorazowego użytku, wodę do picia (źródełko w szkole jest wyłączone z użytkowania).
16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.
17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
18. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2020 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.
19. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2020.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

________________________________________
1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.