Jesteś tutaj: Start / Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie

Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (art. 47 ust.1, pkt 4)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego

Założenia ogólne
Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do refleksyjnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. Tak ogólnie zarysowany cel będzie realizowany poprzez:
1) rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń
2) rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
3) rozwijanie wiedzy o rynku pracy
4) rozwijanie wiedzy zawodoznawczej
5) kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy
6) rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych
7) kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej
8) przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika
9) rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie
10) rozwijanie umiejętności uczenia się
11) kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
12) redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

 

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA PRZEDSZKOLI,ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku
1. Poznanie siebie
Dziecko:
1.1 określa, co lubi robić;
1.2 podaje przykłady różnych zainteresowań;
1.3 określa, co robi dobrze;
1.4 podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
2. Świat zawodów i rynek pracy
Dziecko:
2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
2.3 wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
2.4 podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
2.5 opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Dziecko:

3.1 nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej);
3.2 nazywa czynności, których lubi się uczyć.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;
4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;
4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.
Zajęcia w zakresie preorientacji zawodowej w klasach O są spójne z treściami realizowanego na tym etapie edukacyjnym programu:
W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, Wydawnictwo MAC Eduakcja, program wychowania przedszkolnego
K. Kowalska, program autorski "Razem odryjmy świat"

Aktywność społeczna:
• To ja
• Nasze rodziny
• Nasza miejscowość, nasz region

Aktywność poznawcza:
• Nasze zabawy i zainteresowania
W zakresie celów edukacyjnych cele doradztwa zawodowego są zbieżne z wybranymi celami realizowanymi w ramach powyżej wskazanego programu:

Cele dotyczące wspomagania aktywności społecznej:
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
• nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie
• nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażki i stres)
• rozszerzanie informacji o swojej rodzinie
• nabywanie coraz większej samodzielności
• dążenie do rozumienia własnej indywidualności
• uświadamianie motywów własnego działania
• aktywne uczestniczenie w życiu grupy
• przestrzeganie zasad zgodnego życia w grupie
• dostrzeganie odrębności innych
• posiadanie podstawowej wiedzy o miejscu zamieszkania
• nabywanie świadomości własnej roli, jako dziecka, w środowisku społeczno-kulturowym
• określanie własnych upodobań (co lubię robić, co mi się podoba)
• swobodne podejmowanie działań zmierzających do określenia własnej tożsamości.

Cele dotyczące aktywności językowej
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

Cele dotyczące wspomagania aktywności poznawczej:
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
• inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości
• prezentowanie własnych zainteresowań, poznawanie cudzych

Cele dotyczące aktywności artystycznej
• określanie własnych zainteresowań z określonej dziedziny sztuki
• rozwijanie talentów artystycznych.

Cele dotyczące aktywności ruchowej i zdrowotnej
• przestrzeganie zasad przyjętych w zabawach ruchowych
• świadome regulowanie zmęczenia odpoczynkiem
• poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie, przestrzeganie ich
• rozumienie znaczenia dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie
• poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich
• umiejętne określanie własnego samopoczucia

Ponadto w ramach preorientacji zawodowej:
• zrealizowane zostaną zajęcia na podstawie publikacji: M. Bujakowski, I. Chmiel, J. Hytkowska-Fąfara, K. Łabędzka-Stanecka, K. Sarad-Deć, D. Sowiar, Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017. (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/) oraz na podstawie podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej „Czytam i piszę” LOKOMOTYWA

 • Urządzamy kąciki zainteresowań
 • Pokaz naszych zainteresowań
 • Wiem, kto pracuje w przedszkolu, szkole
 • Jak jest w szkole?
 • Gdy będę większy, to…

• według uznania i potrzeb nauczyciela w ramach doradztwa zawodowego zrealizowane będą wycieczki do miejsc pracy oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te będą spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej.

Literatura
Bujakowski M., Chmiel I., Hytkowska-Fąfara J., Łabędzka-Stanecka K., Sarad-Deć K., Sowiar D., Przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017
Forma B., Przepióra A., Poznajemy zawody. Części 1,2,3, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2016
Grzeszkiewicz B. (red.), Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2004.
Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011
Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.
Filmy ( http://www.abc.tvp.pl/19256593/kulisy-czyli-blekitek-poznajemy-zawody )

Klasy I-III

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego.
Doradztwo zawodowe jest realizowane §3, pkt 2 w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

Cele ogólne:
Rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka
Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej
Kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych
Pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
Rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESY DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA I-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych

1. Poznanie siebie
Uczeń:
1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wynikło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;
2.3 opisuje, czym jest praca i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;
2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;
2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;
2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;
3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń
:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na podstawie programów:
T. Janicka-Panek, wydawnictwo Nowa Era, program nauczania - uczenia się I etapu kształcenia eduakcji wczesnoszkolnej "Elementarz Odkrywców"
Joanna Białobrzeska wydawnictwo Didasko „Ja,Ty,My”

Ponadto w ramach orientacji zawodowej:
• zrealizowany zostanie projekt „Fascynujący świat zawodów” na podstawie książek: B. Forma, A. Przepióra, Poznajemy zawody.
• zrealizowane zostaną zajęcia na podstawie publikacji: B. Czapla, B. Matyszewska , E. Ptasznik, M. Skoryna, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 ( https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/ ) oraz podręcznika z ćwiczeniami dla klasy drugiej „Czytam i piszę” LOKOMOTYWA

 • Brawo ja! – prezentacja własnych talentów
 • Zawód moich rodziców - wywiad
 • Halo! Usterka! Szukam pomocy
 • Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły
 • Od ucznia do pracownika
 • Po co się uczę?

• zrealizowane zostaną wycieczki zawodoznawcze oraz spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te mają być spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej.

Literatura
Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
Czapla B., Matyszewska B., Ptasznik E., Skoryna M., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017
Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
Maćkowiak A., Kim zostanę, gdy dorosnę? Piosenki o zawodach, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016
Maćkowiak A., Zgadnij kto to, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011
Strzemińska-Więckowiak D., Kim zostanę? Wierszyki o zawodach, SBM, Warszawa 2014.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 rokuw sprawie doradztwa zawodowego

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI szkół podstawowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego Doradztwo zawodowe jest realizowane §3 pkt 2 w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień
 • Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
 • Rozwijanie wiedzy o rynku pracy
 • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej
 • Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie
 • Rozwijanie kompetencji transferowalnych
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

l. Poznanie własnych zasobów

Uczeń:
l. l określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;
1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;
1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;
1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:
2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;
2.2 opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:
3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów oraz omawia swój indywidualny sposób nauki
3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;
3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno - zawodowych

Uczeń:
4. l opowiada o swoich planach edukacyjna-zawodowych;
4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

W roku szkolnym 2019/2020 zadania w zakresie orientacji zawodowej realizowane będą poprzez:

1. zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą na podstawie publikacji: J. Brzezińska-Lauk, E. Kruk-Krymula, K. Nikorowska, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017.

(https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

 • Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych
 • Wybieram ten zawód, bo…
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe

Literatura

Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
Brzezińska-Lauk J., Kruk-Krymula E., Nikorowska K., Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/
Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej http://www.scholaris.pl/zasob/103923
Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006

Klasy VII-VIII

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego §3, pkt 3 w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 4–7, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
§3 pkt.4 w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień
 • Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych
 • Rozwijanie wiedzy o rynku pracy
 • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych
 • Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych
 • Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej
 • Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy
 • Przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika
 • Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją
 • Rozwijanie kompetencji transferowalnych
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej
 • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

TREŚCI PROGRAMOWE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA KLAS VII I VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego

l. POZNAWANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

Uczeń:
l. l określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, oceniania innych osób oraz innych źródeł;
1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno -zawodowych;
1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
l .7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY

Uczeń:
2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;
2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
2.7 dokonuje autoprezentacji.
2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno – zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

3. RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Uczeń:
3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;
3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH

Uczeń:
4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów

Formy realizacji treści:

I. Obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym

Tematyka zajęć w klasie 7

 1. Jaki jestem? Oto jest pytanie?
 2. Jaki jestem w stosunku do siebie, innych i powierzonych zadań
 3. Moje predyspozycje i uzdolnienia
 4. Typy temperamentu, który ja reprezentuję
 5. Rozpoznaję swoje aspiracje
 6. Marzenia do spełnienia – zawód, który do mnie pasuje
 7. Dobry plan drogą do sukcesu
 8. Dobra praca, kiepska praca – co warto brać pod uwagę wybierając zawód?
 9. Co warto brać pod uwagę wybierając kolejne etapy kształcenia?
 10. Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych?

Tematyka zajęć w klasie 8

 1. „Zagubiony w biurowcu” – umiejętność myślenia i planowania strategicznego.
 2. Zainteresowania – inspiracja do działania i sposób na relaks.
 3. Moja droga-rozwijanie u uczniów umiejętności zarządzania sobą w czasie oraz planowania i pracy z celem.
 4. Poznajemy zawody – spotkania z przedstawicielami zawodów.
 5. Piramida kariery.
 6. Mapa karier – jaki zawód do mnie pasuje.
 7. Moje role na rynku pracy – pracownik, pracodawca, współpracownik
 8. Jak rozmawiać z pracodawcą? Moje aspiracje i potrzeby a oczekiwania rynku pracy
 9. Jak zostać fachowcem , czyli o roli kwalifikacji i kompetencji w profilu zawodowym
 10. Mam szansę na sukces! O umiejętnościach sprzyjających realizacji planów i aspiracji (plan rozwoju osobistego)
 1. II Spotkanie informacyjno-doradcze dla rodziców uczniów klas VIII „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód” (I semestr)
 2. III. Projekt dla uczniów klas VIII „POZNAJEMY PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW” – tematyczne spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów – 3 w roku szkolnym
 3. IV. Współpraca z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży- warsztaty z doradcą zawodowym
 4. V. Zajęcia z nauczycielem wychowawcą. Klasa VII – Jakie wartości są dla mnie ważne?; Klasa VIII Rozpoznaję swoje aspiracje. ( https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/ ) Jakim jestem uczniem? Oraz Praca zawodowa naszych rodziców Klasa VIIIa
 5. VII. Dni Zawodoznastwa na Drewnianej – klasy VII, VIII (II semestr roku szkolnego)
 6. VIII. Udział w TARGACH EDUKACYJNYCH w Pałacu Kultury i Nauki kl. VIII (II semestr roku szkolnego)
 7. IX. Seminarium dla klas VIII„Procedura rekrutacyjna do szkół ponadgimnazjalnych z elementami oferty edukacyjnej realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (II semestr roku szkolnego)
 8. X. Indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne

Literatura dla ucznia
Cottrell S., Podręcznik umiejętności studiowania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2007
Covey S., 7 nawyków skutecznego nastolatka, Rebis, Poznań 2011
Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017
Zawadka M., Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Wydawnictwo Mind&dream 2016
Literatura dla wychowawcy, nauczyciela, doradcy
Bartosz B., Poradnik metodyczny dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych; http://static.scholaris.pl/mainfile/105/017/rozpoznawanie_predyspozycji_66991.pdf
Chirkowska-Smolak T., Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery. Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011
Dołęga-Herzog H., Rosalska M., Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu, KOWEZiU, Warszawa 2014; http://euroguidance.pl/ksiazki/
Dziurkowska A. i in., Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)
Gardner H., Inteligencje wielorakie, MT Biznes, Warszawa 2009
Gladwell M., Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008
Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno-dydaktyczne do planowania kariery
zawodowej uczniów, KOWEZiU, Warszawa 2006
Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M., Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2017
Gut R., Piegowska M., Wójcik B., Zarządzanie sobą. Ksiażka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu, Difin, Warszawa 2008
Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, KOWEZiU, Warszawa 2012
Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, KOWEZiU, Warszawa 2004
Santorski J., Konel M., Le Guern B., Prymusom dziękujemy. Nowe spojrzenie na życie i karierę, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007