Deklaracja dostępności SP41

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SP41.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-08-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Chmielewski.
 • E-mail: administracja@sp41drewniana.edu.pl
 • Telefon: +22 827 87 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie
 • Adres: 00-345 Warszawa
  ul. Drewniana 8
 • E-mail: szkola.sp41@eduwarszawa.pl
 • Telefon: +22 827 87 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Do budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41  prowadzą dwa wejścia usytuowane od ul. Dobrej.
  Pierwsze wejście bezpośrednio od ulicy posiada kilka stopni schodowych oraz wyposażone jest w pochylnie, po wejsciu do budynku na poziom korytarza transport możliwy za pomocą platformy schodowej.
  Drugie wejscie które prowadzi przez dziedziniec szkoły wyposażone jest w platformę schodową gdzie transportuje użytkowników na poziom piwnicy.
  Dostęp do sali gimnastycznej zapewniony jest poprzez oddzielne wejście znajdujące się bezpośrednio od dziedzińca szkoły oraz poziomu piwnicy oraz parteru za pomocą platformy schodowej.
  Oba wejścia wyposażone są w dzwonki dla osób niepełnosprawnych, po czym przeszkolony pracownik szkoły transportuje osoby niepełnosprawne.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 
  W budynku  szkoły korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
   
  W budynku pięciokondygnacyhnym są zamontownane windy, które umożliwiają  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
  Na terenie placówki nie ma parkingu  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. Dobrej są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły. 
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 
  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 
 5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć. 
  Na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.