Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8,
2) Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: e-mail: IOD.sp41@eduwarszawa.pl; adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
3) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela określające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4) Zakres żądanych danych wynika z przepisu prawa, ich podanie jest dobrowolne jednakże odmowa ich wskazania uniemożliwi zgodny z przepisami prawa udział i przebieg procesu rekrutacji.
5) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela, ew. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
10) Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
Beata Ostałowska
dyrektor szkoły
Treść oświadczeń dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, jaką kandydaci do pracy powinni zamieszczać w swoich dokumentach aplikacyjnych kierowanych do Placówki, w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela.
* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela: (podać nazwę stanowiska)………………………………………………
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody przed zakończeniem procesu rekrutacji będzie jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego w nim udziału.
…………………………………………………….
data, czytelny podpis
*zgoda wymagana
**Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………………….
data, czytelny podpis
**zgoda niewymagana