Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku pracownika za pośrednictwem stron internetowych, gazetek szkolnych, itd.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8, zwana dalej Administratorem lub Placówką.
2) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: e-mail: IOD.sp41@eduwarszawa.pl; adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
3) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda.
4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu publikacji tego wizerunku na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej urzędu m.st. Warszawy związanej ze śródmiejską edukacją, na tablicach ściennych, w gazetce i kronice szkolnej, folderach o szkole - w celu informacji i promocji szkoły.
5) Podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili można wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku w Internecie/gazetce szkolnej/ galerii, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
9) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
10) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawieart.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
11) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Beata Ostałowska
dyrektor szkoły