Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Robert Stańczyk.
3. Kontakt do administratora: e-mail: IOD.sp41@eduwarszawa.pl
4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zatrudnienia zgodnie z umową/ powołaniem/ mianowaniem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) korzystania przez pracownika z uprawnień przewidzianych w prawie pracy w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) rozliczenia wynagrodzenia oraz świadczeń przysługujących pracownikowi w związku z zatrudnieniem - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
d) realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnieniem (np. US, ZUS) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
e) w przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z UE, w celu sprawozdawczy lub rozliczenia projektu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
f) realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy (BHP) - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
g) realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z medycyną pracy - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
h) po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego (prywatny telefon i adres e-mail) z pracownikiem w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
i) po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celu związanym z działalnością integracyjną, informacją, promocyjną, kulturalną prowadzoną przez Administratora jako pracodawca – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
j) w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z zatrudnienia - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
k) monitoringu o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe.
5. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, księgowe, audytowe, kontrolne, szkoleniowe, kulturalne, integracyjne, promocyjne. Ponadto dane mogą być udostępnianie organom administracji państwowej w związku z realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda pracownika jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartą umową lub na podstawie przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących zatrudnienia w szczególności ustawy Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia u Administratora.
11. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
12. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: dyrektor@sp41drewnian.edu.pl lub przesyłając żądanie na adres szkoły: 00-345 Warszawa ul. Drewniana 8

Beata Ostałowska
dyrektor szkoły