Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbierania ucznia z placówki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8, zwana dalej Administratorem lub Placówką.
2) Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej: e-mail: IOD.sp41@eduwarszawa.pl; adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”
3) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda.
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako osoby uprawnionej do odbioru ucznia/uczniów Z Placówki w celu weryfikacji tożsamości tej osoby. Szkoła musi bowiem mieć pewność, że powierza opiekę nad uczniem uprawnionej do tego osobie.
5) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odbierania ucznia/uczniów z placówki przez osobę trzecią.
6) W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią, chyba, że Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu przetwarzania danych.
11) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
12) Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Beata Ostałowska
dyrektor szkoły